ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.fcmedical.hu weboldalt üzemeltető FC Services Hungary Kft. (Jogtulajdonos és Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, oktatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a Felek között a visszaigazoló e-mail elfogadásával lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a visszaigazoló e-mail elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, hogy tájékozódjon és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, jelezze azt, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Szolgáltatás igénybevétele, megrendelése, díjfizetés

Szolgáltatási jogviszony

A Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, e-mail-beli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az oktatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott e-mail címre.

A Szolgáltató és a Megrendelő között a jogviszony Facebook Esemény esetén a megrendelés Szolgáltató általi, Facebook Messenger-en keresztüli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza az oktatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a Megrendelő Facebook fiókjára.

A Felek között a szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély, Megrendelő esetében annak halálával
  • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  • Felek közös megegyezésével
  • felmondással - kizárólag az oktatás kezdete előtt 2 munkanapig, az elállási jog gyakorlásával. A jelentkezés utáni az oktatás kezdete előtt 2 munkanapig (elállási jog) bármelyik Fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a Megrendelő még nem kezdte el az oktatást!
  • amennyiben a Megrendelő az oktatási díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen Szerződés automatikusan megszűnik és a Megrendelő nem jogosult részt venni az oktatáson.
  • Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a Megrendelőnek.

A Szolgáltató jogosult a meghirdetett oktatások témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására - ideértve az egyes meghirdetett oktatások törlésének lehetőségét is. Az oktatások esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontja előtt 3 nappal értesíteni.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy a szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a Szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A Szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az oktatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.fcmedical.hu) tájékoztatást nyújtani.

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, hogy az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden oktatásra a megrendelés napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő vagy az általa megnevezett Résztvevő a befizetett oktatáson jogosult részt venni és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

A Megrendelő jogosult az oktatáson megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására. Az oktatás résztvevőjének az oktatás befejezése után névre szóló tanúsítványt kap. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak!

A Megrendelő vagy az általa megnevezett Résztvevő a befizetett oktatás tényleges részvételre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a Résztvevő az oktatáson nem jelenik meg és a részvétel előzetesen nem került lemondásra az oktatás meghirdetett időpontja előtt 48 órával, úgy a Megrendelő nem élhet a pénz visszafizetési jogával.

A Megrendelő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást az oktatás megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Az oktatás helye és ideje

Az oktatás helye: az oktatások meghirdetésekor kerül meghatározásra a helyszín, amely módosulhat az oktatáson résztvevők száma alapján. Az oktatások helyszínének változásáról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontja előtt 2 nappal megelőzően értesíteni.

Az oktatás ideje: az oktatás meghirdetésekor kerül kihirdetésre.

Szerződés alapján Szolgáltató biztosítja az oktatás folyamatos lebonyolítását, valamint az oktatáshoz szükséges ismereteket és gyakorlati anyagokat, illetve a Megrendelő vagy az általa megnevezett Résztvevő számára a pihenőidőt, illetve a dohányzási lehetőséget.

Az oktatás díjai, fizetési módok

Az oktatás aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott oktatás saját oldalán tájékozódhat. Minden jelentkező számára adottak az átutalási, illetve a helyszínen történő fizetési lehetőségek.

Átutalási lehetőség választásakor a visszaigazoló levélben leírtak alapján az oktatás teljes díjának az oktatás kezdési időpontja előtti 2 munkanapig történő kifizetése esetén lehet az oktatáson részt venni.

Helyszínen történő fizetés esetén az előzetes regisztráció alapján az oktatáson való megjelenéskor történik a díj kifizetése készpénzben vagy bankkártyával.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az oktatás időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik oktatási időpontban használható fel!

Cégünk szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét a Billingo számlázóprogram számlájával teljesíti, ezt a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldi ki, illetve papíralapon az oktatáson kerül átadásra. A számla megfelel az ÁFA törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

A megrendelt oktatás lemondása, az oktatás szerzőjének jogai

Oktatás lemondása

Az oktatás megkezdése előtt 48 órával az oktatás térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő 14 napon belül.

Oktatást, illetve az oktatási időpontot lemondani kizárólag írásban az info@fcmedical.hu címre küldött e-mail-ben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy az oktatás lemondásra került. Amennyiben a lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük jelezze telefonon (+36 20 436 3317).

Oktatás elhalasztása

Az oktatás megkezdése előtt 48 órával az oktatás térítésmentesen elhalasztható, az esetleg befizetett díj ez esetben nem visszatérítendő.

Oktatást elhalasztani kizárólag írásban az info@fcmedical.hu címre küldött e-mail-ben lehetséges. Ezt az elhalasztó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy az oktatás elhalasztásra került. Amennyiben az elhalasztó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük jelezze telefonon (+36 20 436 3317).

Szerzői jogok

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a prezentációk, jegyzetfüzetek az oktatás szervezőjének az FC Services Hungary Kft.-nek és személyesen Nánay Zsolt szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a Szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Nem megengedett a másokkal történő megosztás bármilyen formában - barátok, ismerősök számára e-mail-ben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában. Az oktatás résztvevője tudomásul veszi, hogy ilyen jogsértés esetén a Szolgáltató kártérítési igénnyel jogi útra tereli az ügyet.

A honlap üzemeltetője, mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a honlap tartalmának, prezentációk, illetve jegyzetfüzetek üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján a fent felsoroltak engedélyezettek.

A Szolgáltató hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a hozzájárulást nem adta meg a vitatott felhasználáshoz.

Adatvédelem, tájékoztatás

Részletesen az Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatónkban olvashatja.

A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Honlaphoz és a Facebook oldalhoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk.

Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A Szerződés a Felek között a visszaigazoló e-mail elfogadásával jön létre, visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

Szolgáltató a fenti szerződésekre vonatkozóan

FC Services Hungary Kft.

1077 Budapest, Rózsa utca 27.

Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/006438

Cégjegyzék szám: 01-09-679250

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Adószám: 11841014-2-42, EU adószám: HU11841014

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20 436 3317 (munkanapokon 09-20 óra között)

E-mail: info@fcmedical.hu

Budapest, 2022. január 19.