Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Az FC Services Hungary Kft. ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. A cég két fő irányvonalban végzi tevékenységét, a könyvelés-adótanácsadás, valamint az egészségügyi szolgáltatás és oktatás területén. A két területre az igen eltérő sajátosságok és az adott területre vonatkozó jogszabályok miatt eltérő Adatvédelmi szabályozást dolgoztunk ki, mely természetesen az általános részek vonatkozásában lefedik egymást.

Jelen Szabályzatra a EU 2016/679 Rendelete, továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen tájékoztató az FC Services Hungary Kft. egészségügyi szolgáltatás és oktatás területére korlátozódik, illetve a www.fcmedical.hu (továbbiakban: Honlap) használatára vonatkozik.

1. Fogalom meghatározások

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit (önállóan vagy másokkal együtt) meghatározza.

Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Honlapot használja, illetve az a természetes személy aki az oktatásunkon részt vesz vagy részt kíván venni. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:

 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy
 • személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket.

Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

2. Az Adatkezelő

Az adatok kezelője az FC Services Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 27.

Képviseli: Nánay Zsolt ügyvezető igazgató

E-mail címe: info@fcmedical.hu

Telefonszáma: +36 20 436 3317

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Szabályzat mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén, továbbá a www.fcmedical.hu/adat weboldalon érhető el.

​3. Adatvédelmi tisztviselő

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

​4. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, átlátható módon kezelünk. Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatokat, amiről tájékoztatjuk is az érintetteket. Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbítjük vagy töröljük.

Az adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük azokat.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során (adatkezelés szempontjából) a következő személyes adatok birtokába kerül, és kezelési azokat:

4.1. Hírlevél küldés

Érdeklődők tájékoztatása az aktuális ajánlatainkról, szolgáltatásainkról, illetve kapcsolattartás.

 • kezelt adatok: név, e-mail cím
 • jogalap: hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja)
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

4.2. E-mail ügyfélszolgálat

Weboldalon keresztüli vagy levelezésen keresztüli érdeklődők és vásárlók támogatása, informálása, illetve kapcsolattartás az érdeklődőkkel, vásárlókkal

 • kezelt adatok: név, e-mail cím, elérhetőségek, üzenet
 • jogalap: szerződés/árajánlat teljesítéséhez, szerződés/árajánlat megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve 90 nap az utolsó megkereséstől

4.3. Élő chat ügyfélszolgálat

Érdeklődők tájékoztatása, támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása

 • kezelt adatok: név
 • jogalap: szerződés/árajánlat teljesítéséhez, szerződés/árajánlat megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve 90 nap az utolsó megkereséstől

4.4. Telefonos ügyfélszolgálat

Érdeklődők tájékoztatása, támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása

 • kezelt adatok: név, telefonszám, elérhetőségek
 • jogalap: szerződés/árajánlat teljesítéséhez, szerződés/árajánlat megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve 90 nap az utolsó megkereséstől

4.5. Ügyfélszolgálat webes űrlapon keresztül

Érdeklődők tájékoztatása, támogatása, leendő vásárlók tájékoztatása

 • kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, üzenet
 • jogalap: szerződés/árajánlat teljesítéséhez, szerződés/árajánlat megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve 90 nap az utolsó megkereséstől

4.6. Oktatási szolgáltatás

Érdeklődők tájékoztatása, támogatása. Az oktatáson részt vettek adatainak nyilvántartása, szerződésben meghatározott oktatások nyújtása.

 • kezelt adatok: név, születési hely, születési idő, anyja neve, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, telefonszám
 • jogalap: jogos érdek
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, utolsó oktatáson való részvételt követően 2 évig

4.7. Onilne tanyag szolgáltatás

Érdeklődők tájékoztatása, támogatása. Az oktatáson részt vettek adatainak nyilvántartása, szerződésben meghatározott oktatások nyújtása.

 • kezelt adatok: név, e-mail cím
 • jogalap: jogos érdek
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció megszüntetése esetén a tárolt adatok azonnal törlésre kerülnek.

4.8. Számlázás

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása

 • kezelt adatok: e-mail cím, számlázási név, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, bankszámlaszám
 • jogalap: jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
 • tárolás időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, utolsó oktatáson való részvételt követően 2 évig

5. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére az kizárólag Adatkezelő jogosult.

Az FC Services Hungary Kft. az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

6. Adattovábbítás

A jelen Szabályzat elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.

Az adattovábbítás célja: a Felhasználók a személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve az FC Services Hungary Kft. szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

6.1. Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

6.1.1. Az FC Services Hungary Kft. online számlázó programot használ. Számlázáshoz az alábbi adatokat továbbítjuk, illetve tároljuk külső szerveren:

 • e-mail cím
 • számlázási név
 • adószám
 • irányítószám
 • település
 • utca
 • házszám
 • bankszámlaszám

Számlázáshoz az alábbi programokat használjuk: Billingo Számlázóprogram

 • A számlázó program fejlesztője: Octonull Kft.
 • Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
 • Elérhetőség: www.billingo.hu
 • E-mail cím: hello@billingo.hu

6.1.2. Az FC Services Hungary Kft. felnőttoktatási tevékenységet is végez, és a jogszabályoknak megfelelően a adatokat továbbít a Felnőttképzési Adatszolgáltatási rendszernek (www.far.nive.hu). Az alábbi adatok kerülnek továbbításra:

 • név
 • születési név
 • születési idő
 • születési hely
 • anyja neve
 • e-mail cím
 • legmagasabb iskolai végzettség

​6.2. Harmadik országba történő adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére nem továbbít.

6.3. Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók

A Honlaphoz kapcsolódóan webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a statisztikák készítését. E külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

A Honlaphoz használt webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:

 • Google Ireland Ltd.  (Székhelye: 18 Lower Leeson Street, Dublin 2, DO2 HE97, Elérhetőség: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy)
 • Facebook Ireland Ltd. (Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország, Elérhetőség: https://www.facebook.com/privacy)

A külső szolgáltatók a Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

6.4. Egyéb külső szolgáltatók

Vannak olyan külső szolgáltatók, melyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyba, vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, ettől függetlenül a Honlaphoz hozzáférhetnek, és ezáltal a Felhasználóról vagy a felhasználói aktivitásról adatokat gyűjtenek, melyek alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

 • YouTube LLC. (Székhelye: USA, Kalifornia, San Burni, Elérhetőség: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)
 • Instagram LLC. (Székhelye: Írország, Dublin, Grand Canal Dock Grand Canal, Elérhetőség: https://instagram.com/legal/privacy/)

Egyéb külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

7. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az FC Services Hungary Kft. munkatársai járnak el.

8. A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá (az érintett személyes adatainak továbbítása esetén) az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá (az érintett személyes adatainak továbbítása esetén) az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mail címen (e-mailben: az info@fcmedical.hu) és postai levél útján (postai címen: FC Services Hungary Kft. 1077 Budapest, Rózsa utca 27.). Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az e-mail címen (e-mailben: az info@fcmedical.hu) és postai levél útján (postai címen: FC Services Hungary Kft. 1077 Budapest, Rózsa utca 27.). Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását e-mail címen (e-mailben: az info@fcmedical.hu) és postai levél útján (postai címen: FC Services Hungary Kft. 1077 Budapest, Rózsa utca 27.). Mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával ingyenesen, indokolás nélkül. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben

​Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Linkek

Az FC Services Hungary Kft. a Honlapról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az FC Services Hungary Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról.

10. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szervnél a ​Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

12. Az Adatkezelési szabályzat módosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Felhasználó a regisztrációkor elfogadja a Szabályzatot és az ÁSZF rendelkezéseit, ezen túlmenően a Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség. A Honlapon mindig a legfrissebb Szabályzat és ÁSZF elérésére van lehetőség.


Budapest, 2022. január 19.